Fa justament dos anys que la Diputació de Barcelona va lliurar a l'Ajuntament de Campins el projecte d'itinerari de vianants a la carretera BV-5114, al tram comprès entre els PK 5,380 corresponent a la zona de restaurants i el PK 5,650 corresponent a la intersecció amb el camí de Sant Guillem, d'una longitud de 270 metres. El projecte té com a finalitat millorar la seguretat viària en aquest tram, eliminant la cohabitació que actualment es produeix entre el trànsit rodat i el de vianants.

L'actuació comprèn la construcció de 270 metres i 1,80 metres d'amplada lliure amb paviment de formigó i acabat en òxid de ferro, i el d'un voral a la carretera amb paviment bituminós, juntament amb la implantació d'una barrera de contenció mixta de fusta i acer entre la calçada i l'itinerari per segregar els fluxos. També es col·locarà una barana de fusta per protegir desnivells generats en el marge exterior de l'itinerari això com mesures correctores de l'espai amb hidrosembra.

El projecte compta amb un pressupost de licitació de 227.359,00 euros i un termini d'execució de cinc mesos.